आमोद पाटील-आगरी बाणा: आगरी कथा-फेसबूक प्रेम (Agri Language Story)

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

गुरुवार, २ मे, २०१३

आगरी कथा-फेसबूक प्रेम (Agri Language Story)


आगरी कथा: फेसबूक प्रेम

आजूबाजूची सगली पोरा फेसबुक लय भारी आसत, पोरींशी बोलाला भेटत, फोटो पावाला भेटतान. लय मजा आसत फेसबुकव आशी बोलत आसतान. जया तया पावावा त जो तो हातान मोबाईल झेवून फेसबुकव आसत. आवरा सगला आयकून, पावून निखिल ला पुन फेसबुकव खाता खोलाची हावूस करून झेतली. पोरींची थोबारा पावून त्यानी फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवाला सुरवात केली. दिसला चिकना थोबार पाठव फ्रेंड रिक्वेस्ट. हालूहालू त्याचे प्रोफाईलव लोकांची गर्दी वाराला लागली. दिवसभ काम करून सांचे घरा आल्याव एक-दोन तास तो फेसबुक उगरून बसाला लागला. लोकांच फोटो बग, त्याव कमेंट मार, अपडेट ला ४-५ आखरून-तखरून उचाललेल्या वली टाक या आसा सगला कराची त्याला जशी सवयुच झाली व्हती. चाटींग कराला त्याला मजा वाटाची. पुन हालूहालू त्याला समजाला लागला आया लोका खोटी थोबारा लावून मजा करत व्हती, फेसबुकव कतीतरी आशी थोबारा हायीत ज्यांची खरी थोबारा दुसरीच हायीत. पोरींचे नावाशी प्रोफाईल करून ते प्रोफाईलव पोऱ्या मजा मारतय, एकादे जातीचे, भाषेचा, धर्माचा, देवाचा नाव लावून कोणतरी प्रोफाइल उगरतय न कयतरी ऐसा टाकतय तेचेमुल लोकांची डोकी भरकतान. निखिल या सगला पात व्हता. तेचेमुल तो जुरुसा चाटींग पासून लांबुच रावाला लागला.

लय दिसा पासून त्याला चाटींगव नेहा नावाचे पोरीच मेसेज येत व्हत. त्यान "hi, hello, hw r u, whr r u" आसा कयनकय लिवलेला आसाचा. निखिल त्याव कय मेसेज पाठवत नस. एके दिशी निखिल ला सुट्टी व्हती, तेमुल तो दिवसभ फेसबुकवरूच टाईमपास करत व्हता.
त्याला चाटींगव नेहाचा मेसेज आला,"hw r u"
मंग निखिलनी पुन पयले टायमालाच तिला मेसेज पाटवला, "fine"
मंग परत नेहाचा मेसेज आला,"maine aapki profile dekhi hai, aap bahut handsome ho, mujhe aapse baat karni hai....:) "
त्याव निखिलनी मेसेज पाठवला,"chatting pe hi baat karenge...:)"
त्याचाव ते बाजुशी आजून मेसेज आला,"gv me ur mbl nmbr...i wnt 2 tlk 2 u"
निखिलनी थोरासा मनांचे मनान लाजून तिला मोबाईल नंबर दिला. भाई एकदम खुश झायला. खुश होईल नय ट काय करील...आसा पयल्यांदाच झाला व्हता की, यके पोरिनी त्याचा नंबर मांगला व्हता.
तिनीव तिचा नंबर त्याला दिला न सांगला रातचे आरामान बोलू.
तेच रातचे नेहाचा निखिलचे मोबाईलव मेसेज आला...माजेशी बोल.
निखिल ला कय समजला नय, त्याला पोरींशी बोलाचा कयपुन अनभव नवता.
मंग निखिलनी तिला मेसेज पाठवला...तुला बोलाचा आसल त तू बोल.
त्याच्याव नेहानी मेसेज केला...तुजे जवल रिचाज कराला पैशे नसतीन त मी देतय.
तरीपून निखिलनी तिला काय फोन केला नाय.

त्याचेनंतर निखिलनी नेट बंद केला न झोपाला जेला. सांचे अचानक त्याला यके ओलख नसलेले नंबरवरशी फोन आला.
निखीननी इचारला,"कोन बोलतय"
मंग तखरूनशी आवाज आला,"वलखलास नय...!!"
निखिल बोलला,"पयले कवा बात झायली नय त मंग वलखू कैसा"
त्याव उत्तर मिलला,"मी नेहा."
आयला तखर नेहाचा नाव आयकून आखर निखिलच्या गोट्या कपालान. निखिल त पुरा भिला. त्याला वाटला कनचा तरी रांडचा पोरीचा आवाज कारूनशी मना फशीवतय. ती पोर पुन एकदम खालचे आवाजान बोलत व्हती. निखिलनी पुन मंग फोनव जास्त शेर बात नय केली. फोनव बोलनारी ती पोर हाय का पोऱ्या या जानुन झेवासाठी निखिलनी त्याचे दुसरे नंबर वरशी तिला फोन लावला. दुसरे बाजुशी परत तेच पोरीचा आवाज. आता निखिलला वाटाला लागला ती खरोखुरच पोर हाय. आता बोलालाच नको यो भाई एकदम सातवे आसमान पे. दरोज तीचेशी फोनव काय बोलल, चाटींगव काय बोलल. सगला मजेन चालला व्हता. पुन आवरे सगले लफर्यान त्याला ते पोरीची जशी नशा चरत व्हती. तीचेशी फोनव बोलला नय, चाटींग केली नय त त्याला झोप यत नवती. कोल्याचे जाल्यान जशी मासोली फसत तैसा तो तीचे जाल्यान फसत चालला व्हता. आगोदर त्याला जी टाईमपास वाटत व्हती, आज त्याला ती त्याचे दिलाचे जवलची दिलजानी वाटाला लागली.

तरीपून मदिनुच त्याला हुकी आल्याव तो तिला इचाराचा तू खरोखरूच पोर हायीस ना? तवा ती त्याला सांगाची मी तुला काय खोटा सांगतय, तुजा माजेव इश्वास नय? तवा निखिल तिला बोलला तुझा फोटो दाखीव, मंग बसल इश्वास. त्याव ती बोलाची दाखवीन...दाखवीन...माजा फोटू दाखवीन तुला. पुन तिनी कवा त्याला फोटू दाखवला नय. जवा पावावा तवा आखरून-तखरून डाऊनलोड करून ती कनची तरी नटी नायत मग भारी माल दिसनारी भाभीच तीचे प्रोफाईलव लावत अस. पुन नेहानी त्याला सांगला क ती नर्सिंगला शिकाला हाय न हास्टेलला रात. जवा येल जाय नय नयत यकटा यकटा वाटाला लागत तवा तिनी निखिलला तिचा मैतर बनवून तिचा यकटेपना दूर केला. निखिलला आजून तिच्याव सवशय व्हताच. तेचेमुल तो तिला फोनव जोक सांगाचा. त्याला वाटाचा आस जोक सांगल त जोरजोरान हासून मानसाचा खरा हासना बायेर पडतच. निखिलनी तिला रास जोक सांगल पुन दरयेली हासाचा आवाज पुन पोरीचेच आवाजान. पुन निखिलला हासाचा तो आवाज खोटाच वाटत व्हता. तसा निखिलला या मायती व्हता क हाल्ली मोबाईल पुन आवर भारी आलन ज्यान आवाज पुन बदलू शकतून. हालूहालू निखिलचे डोक्यान पयले पयले प्यारची नशा आजून जोरान चराला लागली. जवा बगावा तवा यो भाई सगल कामधंद सोरून तिचीच सपना बगाला लागला व्हता. त्याला वाटाचा ती पोरुच हाय, न तिला मी लय आवरतय, तेमुल ती माजेशी खोटा बोलाची नय, माजी नेहा मना कवाच धोका देवाची नय. फोनव बोलाचा झाला तरी पिरमाच्याच गोष्टी, त्या निखीलूच बोलाचा, ती गप बसून आयकाची न मदीन-मदीन हालूच हासाची.

निखिल या समजाला येल नाय लागला क जवा जवा तो नेहाला फोन लावाचा तवा तवा तिचा फोन बीजी येवाचा. त्याला वाटाचा ती त्याचा पोपट बनवतय. फकस्त तोच नाय आजून दुसरे पोराना पुन तिनी नांदी लावलाय असा त्याला वाटाच. नेहा बोलाची तू दिवसाचे २४ तासान कवाव फोन कर मी तुज्याशी बोलीन. तुला माजेशी बोलाचा जवा मन करल तवा फोन कर. तसा पावाला जेला त तीच फोन रातचेच लागच, न तवाच त्याच्या बाता होवाच्या. फोन कट केल्याव तिचा फोन परत बीजी.

एके दिशी खरा काय न खोटा काय या जानुन झेवाला निखिलनी सकालचे लय लवकर कोंबरा आरवनीचे टायमाला तिला मायती नसलेले नंबरवरशी फोन केला. दुसरे बाजुशी फोन उचालला न सुरुवातुच शिव्यांशी झाली, न शिव्या देनारा आवाज बापयाचा...!! निखिल आखर येर्यासारखा वर पातय, खाली पातय. त्याला आता इश्वास झाला व्हता दुसरे बाजूला पोर नाय त बाप्या हाय न आवरे दिस यो नेहा नावाशी बोलनारा बाप्या त्याचा पोपट करत व्हता. नेहा नावाशी बोलनारा यो बाप्या सकालचे त्याची झोप मोरल्याव त्याचे खरे रूपान आला व्हता. झोप मोरल्याव तो त्याचे खरे रुपान येईल नय त कय करल...दिसपाली न रातपाली करून लोकांना येरा बनवत व्हता, त्याला सकालची थोरीशीपुन झोप नको का मिलाला...!!

पयले पयले प्यार ची नशा आता निखिलचे डोक्यांशी उतारली व्हती. निखिलनी फेसबुकव जावूनशी ते नेहाची आख्खी प्रोफाईल बगली. तीचे प्रोफाइलव ४५६० फ्रेंड...!! न सगल फोटू पुन नेटवरचे आयटम भाभ्यांच...न वरशी ते फोटूनव कमेंट पुन रास भारी...भारी...!! आवरा सगला पावून निखिल समजून चुकला आपले सारकी आजून कतीतरी पोरा येरी झालेली हायीत. ज्या सुरवातीला कराला पायजे व्हता त्या निखिलनी आता केला...तीचे प्रोफाईलला ब्लॉक केला, त्यानी त्याच सगल फोन नंबर बंद केल, सगल सीमकार्ड तोरून फेकून दिल.

निखिल त वाचला. पुन आपले सारकी, आपले वयाची आजून कतीतरी पोरा आशे लोकांचे नादी लागली असतीन त्यांचा भविष्य काय....??

आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.

२ टिप्पण्या: