आमोद पाटील-आगरी बाणा: आगरी लग्न परंपरेतील 'धवला' भाग-२

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

मंगळवार, २६ जुलै, २०११

आगरी लग्न परंपरेतील 'धवला' भाग-२

विशेष सुचना:
खालील माहिती हा आगरी समाजासाठी अमुल्य ठेवा आहे. भावी पिढीपर्यंत हा अमुल्य ठेवा इंटरनेटच्या माध्यमातून पोचवण्याचे काम मी करीत आहे. त्यामुळे या अमुल्य माहिती बरोबर कॉपी-पेस्टचे खेळ करून या अमुल्य माहितीचा वाटोळा लावण्याचे काम करू नका.


अगोदरचे लेख
१.आगरी समाजातील लग्नसमारंभातील धवलारनीचे स्थान महत्त्वाचे

२.आगरी लग्न परंपरेतील 'धवला' भाग-१घाटावरशी आला पाथरवटू
घाटावरशी आला पाथरवटू
आधी लावला पाट्याचा कामू हो
आधी घरविली पाट्याची पाठू हो
मग घरविला पाट्याचा पोटु हो
तो पाटाशोभिवंत दिसे हो


घाटावरशी आला पाथरवटू
त्यांनी लाविला मालत्याचा कामू हो
आधी घरविली मालत्याची पाठू हो
मग घरविला मालत्याचा पोटु हो
तो मालटा शोभिवंत दिसे हो
चून दळण्याचे गीत
धवला नंदी शिनगारीला
गला घागुरांच्या माला.....||धृ||


तो नंदी धारीला बहिरी देवाच्या द्वारी
तो नंदी धारीला मुर्ता चुणू दलायला
बहिरी देवाने धारीली जोगेश्वरी
मुर्ता चुणू दलायला
धवला नंदी शिनगारीला.....||धृ||


तो नंदी धारीला शंकर देवाच्या द्वारी
शंकर देवाने धारीली पार्वती
मुर्ता चुणू दलायला
धवला नंदी शिनगारीला.....||धृ||


तो नंदी धारीला गणपती देवाच्या द्वारी
गणपती देवाने धारीली सरस्वती
मुर्ता चुणू दलायला
या गोऱ्या येती ग
या गोऱ्या येती ग
चुना दलुनी देती ग
वृंदा बायच्या चुनाला
गोऱ्या आऊख दती ग
धवला नंदी शिनगारीला.....||धृ||माल्यानी माती ग कालविली
माल्याने माती ग कालविली
मालीन बाईनी माती सारखी केली
त्यावर लाविले चाफ्याचे रोप
चाफ्याचन रोप मालनीच गगनी जेल
गगनी जाऊनी चाफा ग फुलाभर झाला
परडूल्या घेऊन मालिन जेली फुला येचाला
माळी येचीत व्हता ग कल्या
परडूल्या भरून मालिन आली ग जासई गावाला
जासई गावाच्या लांब रुंद बिधि
उभे ग बिधि मालनिनी केला इकरा
'फुला घ्या फुला' मालनिनी केला सादुला
अंतू वरम्यांच लेक मारुती वरमे घाऊन आलं
काय ग मालनी फुलाचा मोलू?
काय ग मालनी फुलाचा मोलू?
माझीये फुलाचा मोलू हाय एकशे एकू दामू
फुला न साटली आणिली मंडपाचे दारा
त्यांचे ये मंडपी हायी काय लेकीचा सोला
मामाचे गीत(भाग-१)
पाहिले पाट्याचा कोंबूरला आरवला हो
तो नांद परला मामाच्या कानी हो
तव तो मामा निजला जागा झाला हो
दावे भूजनी भरज हालविली हो


तवती मामी निजली जागी झाली हो
उठून लाविले साकुल्याचे दिवे हो
उठून लाविल्या पल्लाच्या समया हो
तवते समईनतेलून वर्हीला हो
तवते समईची वातून पिलीली हो
तव त्या समईला कांडा न उजलीला
तव त्या समईनी उजेरू सा दिला हो
मामीने लाविल्या माल्याला निसनी हो
मामीने काढिली चंदनी शोभना हो
मामीने पेटविल्या तांबीयाच्या चुली हो
मामीने तापविली घंगाळे पानी हो
उपसुनी नेली धर्मशिले वारी हो
तव ते मामानी आंघोळी सारील्या हो
मामा नेसले चौधारी धोतरा हो
सूर्य देवांची आराधना केली हो
धरतरी मातेला लोटांगना घातली हो
तुलसूबाईला पान्यान सोरीली हो
तवते मामींनी भोजना उतरली हो
तवते मामींनी भोजना वारिली हो


मोरीला बत्तीस पानांचा इरा हो
अंगान घातला कुसुंबीसा झगा हो
माथ्यान घातीली लालुसा मुंडासा हो
पायान घातली किरुमिरू जोता हो
कमरे घेतले रोकडा दामू हो


खांद्या घेतला काला काय कांबूला हो
खांद्या मारिल्या तासन्या कुऱ्हाडी हो
हातात घेतली घोळाची काठी हो
तवते मामा घरातून निघाले होमामाचे गीत(भाग-२)
चालत बोलत गेले पहिले वन्नाला हो
चालत बोलत गेले दुसरे वन्नाला हो
चालत बोलत गेले तिसरे वन्नाला हो
चालत बोलत गेले चौथे वन्नाला हो
चालत बोलत गेले पाचवे वन्नाला हो
चालत बोलत गेले सहावे वन्नाला हो
चालत बोलत गेले सातवे वन्नाला हो


राम धुंडूनी चंदन शोधिला हो
तव ते मामला चंदन सापडला हो
सुर्यदेवाना आराधना केली हो
तव ते चंदना घावूसा टाकीला हो
खालचा बुंधा खालीसा पाडीला हो
वरचा शेंडा वर उरविला हो
मधला करंदा धरणी परीला हो


निघून गेले सुताराच्या वले हो
सुतारुदादु निजला काय जागा रे?
एवढे रातीचे तुला काय कामू रे?
आम्हां घरी हाई भाचीयाचा सोला रे
आम्हां लागला उमताराचा कामा रे
तव ते सुतार वंड्याजवळ आले हो
तव ते वंड्याचा मेजर घेतला हो
तव ते मामा निघूनशानी गेले हो
मामा गेले वानिया दुकानी हो
वानिया दादा निजला काय जागा रे?
एवढे रातीचा तुला काय लागला कामू रे?
आम्हां घरी हाई भाचीयाचा सोला रे
तव ते मामानी खिले साठविले हो
मामानी काढिले रोकड दामू हो
मामानी दिले वानिया हाती हो


निघून गेले रंगर्याच्या वले हो
रंगर्यादादा निजला काही जागा रे?
एवढे रातीचा तुला काम लागला कामू रे?
आम्हां घरी आहे भाचीयाचा सोला हो
मला हायी उमताराचा कामू हो
मामानी काढिले रोकडा दामू हो
तव ते मामा तेथुनी निघाले हो
तव ते उमताराचा कामू झाला हो
मामाचे गीत(भाग-३)
मामा निघुनी गेले भिंगार्याच्या वले हो
भिंगारीदादा निजला काई जागा रे?
एवढ्या रातीचा तुला काय लागला कामू रे?
आम्हां घरी हाई भाचीयाचा सोला रे
आम्हां लागला कांकनाचा कामू हो
आम्हां लागला बाशिंगाचा कामू हो
मामाने रोकडा दामू काढून दिला हो
तेथून मामा गेले मोचीया दुकानी हो
तेथून जोडे साठविले हो
तेथून मामा गेले वानिया दुकानी हो
वानियादादा निजला काई जागा रे
एवढ्या रातीचा तुला काई कामू रे?
आम्हां घरी आहे भाचीयाचा सोला रे
साडी चोली टोपी चा कामू रे
मामाने दिला रोकडा दामू हो
तेथुनी मामा निघाले हो
गेले कोलीयाच्या वले हो
कोलीयादादा माला आहे होडीचा कामू हो
मामा होडीत बसले हो
वारा वाजतंय जो काई जेरी हो
तारु चालतंय उठाकायी उठी हो
तारू आले जंबूकायी बेटी हो
जंबू बेटाला मामा उतरले हो
राजालुगो तल्यावरी
वरमाय वृंदाबाय
वाटपाते आपल्या बंधवाची हो
काकनाचे जोर घेऊन
बाशिंगाचे जोर घेऊन
पातलाच्या धर्या घेऊन
बंधू माझा कोण्या वाटे येतो?
बंधू आला बहिनीच्या गावा हो
तवत्या बहिणींनी दुरुनी न्याहलीला हो
तांब्याभर पानी पायधुवाला दिला हो
तव त्या बहिणींनी, रांगोल्या काढिल्या हो
तव त्या बहिणींनी, पाटूस मांडिले हो
तवत्या पाटावर घर्याश्या टाकिल्या हो
तव ते मामा पाटावर बसले हो
तव ते मामाने साऱ्या चोल्या दिल्या हो
काकान बाशिंगे काढली हो

आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा